اسفند 3, 1398
انواع پوکه قروه

انواع پوکه قروه

نوعی پوکه معدنی که به آن پوکه قروه می گویند که سنگ می باشد. در اثر فعالیت آتشفشانی تولید می شود. وقتی گدازه های سرشار از […]