اسفند 3, 1398
پوکه معدنی

انواع پوکه قروه

پوکه قروه پوکه قروه نوعی سنگ است که در اثر فعالیت آتشفشانی تولید می شود. وقتی گدازه های سرشار از گاز به سرعت خنک می شوند […]